- WebSite Rima

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:


Rima Olland bv gevestigd aan Pastoorsmitsstraat 15 te Sint Oedenrode, 
en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Contactgegevens:
www.rima-olland.nl Pastoorsmitsstraat 15 Sint Oedenrode. telefoon 0413-472721
MJM Lueb is de Functionaris Gegevensbescherming van Rima Olland bv Hij/zij is te bereiken via info@rima-olland.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
 
Rima Olland bv verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Rima Olland bv verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- gezondheid
- burgerservicenummer (BSN)
 
Rima Olland bv verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Rima Olland bv verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
  gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 
Geautomatiseerde besluitvorming:
 
- Rima Olland bv neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

- Rima Olland bv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 
  waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Rima Olland bv verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor 
de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst 
om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
 
Rima Olland bv blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Rima Olland bv gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking 
in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens 
door Rima Olland bv en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u 
beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens 
of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw 
persoonsgegevens sturen naar info@rima-olland.nl.
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van 
uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. 
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), 
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. 
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
 
Rima Olland bv wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen 
bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Rima Olland bv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen 
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, 
neem dan contact op met onze klantenservice of via info@rima-olland.nl
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu